Vaše Práva

Obchodní Podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami projevuje kupující zasláním objednávky zboží prodávajícímu.

Smluvní vztah (uzavření kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů v objednávce se má za to, že byl prodávající uveden v omyl, následkem čehož může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) hradí kupující.

Kupující prohlašuje, že ke grafickému vyobrazení, které prodávajícímu předal jako podklad pro výrobu předmětu objednávky, má vypořádána autorská práva ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, uvedených v objednávce. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodávajícího a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Cena zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

Součástí kupní ceny jsou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, okamžikem převzetí zboží na místě dodání jím určeném, a to po předchozím zaplacení předem dohodnuté kupní ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozí větě nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to elektronicky na stejnou adresu jako byla doručena objednávka.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Vytvoření vlastního obalu

Objednávka

Jak objednat nový potisk?

  • Zvolte si obrázek na potisk.
  • Upravte obrázek podle svých představ.
  • Nahrajte obrázek a vytvořte potisek.
  • Do pár dnů obdržíte Váš unikátní obal.
Vytvořit Nový Obal
Obal na telefon
Žena milující obalynazakázku.cz Srdíčko